Ogłoszenia

Artykuły

 • Ogłoszenie

  o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Marcinie Stanisławie Liszka

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie

   

              Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem do sygn. akt I Ns 78/18 toczy się postępowanie o zezwolenie wnioskodawczyni Stanisławie Lizak  na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,06 zł (sześć groszy) tytułem uregulowania należności wpisanej w dziale IV Kw NS2L/00012641/6

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE

  Ogłoszenie

   

              Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem do sygn. akt I Ns 1139/17 toczy się postępowanie o zezwolenie wnioskodawcy Andrzejowi Bendikowi  na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 484,00 EUR (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt cztery euro)

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Sąd Rejonowy w Nowym Targu, I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 11 stycznia 2018 r. przed notariuszem Michałem Zachwieją prowadzącym Kancelarię Notarialną w Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Kingi 4 złożono do protokołu Rep. A nr 328/2018 wykaz inwentarza po Janie Hatała, synu Edwarda i Agnieszki, zmarłym w dniu 11 czerwca 2017 r. w Sosnowcu, ostatnio zamieszkałym w Łapszach Niżnych, nr PESEL 76101614792.  Złożony wykaz majątku znajduje się w aktach sprawy I Ns 38/18. 

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o spisie inwentarza

  Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. I Ns 1297/17 Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Wiesławie Łukasiku

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  W dniu 13 listopada 2017r. sąd nie będzie urzędował zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu   z dnia  10 marca 2017 r., wydanym na podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy/  Dz. U. z 2016 r.  poz. 1666 j.t./ w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy z uwagi na wystąpienie w dniu 11 listopada 2017 r. – Święta Niepodległości - w sobotę.

 • Ogłoszenie

  O G Ł O S Z E N I E


  Postanowieniem z dnia 26 maja 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 943/17 Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Andrzeju Pierzchała s. Jana i Marii (PESEL 50102703572) zmarłym 29 grudnia 2016 r. w Nowym Targu - ostatnio zamieszkałym w Szaflarach.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

   

  o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Bogdanie Mirosławie Kasprzyku

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA SPADKU PO MARKU KORWEL

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Helenie łojek c. Jana i Krystyny

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia