Kuratorzy

Zespół I Kuratorskiej Służby Sądowej (dla dorosłych)

Kierownik Zespołu - Paweł Jethon

tel.: 18 263 03 35

e-mail: kuratorkarny@nowytarg.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu (art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych Dz. U. z 2001 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm), a w szczególności: sprawowanie dozorów orzeczonych przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, warunkowym zawieszeniu kary, warunkowym umorzeniu kary, karze ograniczenia wolności oraz wykonywanie innych zlecanych czynności przez Sąd Okręgowy oraz Sąd Rejonowy

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w postępowaniu przygotowawczym zleconych przez prokuraturę oraz w postępowaniu wykonawczym przez sąd, sędziego, zakłady karne i inne organy
 • organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny,
 • podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego
 • występowanie w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka
 • udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej
 • uczestniczenie w posiedzeniach sądu, dotyczących osób znajdujących się w okresie próby, pod dozorem lub tych, na które nałożono obowiązek utrzymywania kontaktów z zawodowym kuratorem sądowym
 • kontrola zachowania skazanego w okresie próby oraz żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób będących w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki
 • kontakty ze skazanym, któremu sąd udzielił przerwy w karze, zobowiązanym do utrzymywania kontaktów z sądowym kuratorem zawodowym
 • wykonywanie czynności w ramach „systemu dozoru elektronicznego”
 • współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innym

 

Zespół II Kuratorskiej Służby Sądowej (rodzinni)

Kierownik Zespołu - Mariola Palik-Hosiawa

tel.: 18 261 26 90

e-mail: kuratorrodzinny@nowytarg.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo- resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu (art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych Dz. U. z 2001 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm),  a w szczególności:

 • sprawowanie nadzorów orzeczonych przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich,
 • wykonywanie orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zleconych przez sąd lub sędziego,
 • organizacja i kontrola pracy podległych kuratorów społecznych,
 • współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym,
 • występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka,
 • udzielaniu podopiecznemu pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu wolnego oraz w rozwiązaniu trudności życiowych,
 • kontrolowaniu zachowania podopiecznego w miejscu zamieszkania, pobytu, nauki i pracy,
 • udział w ustalonych przez Sąd kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi.

Rejestr zmian dla: Kuratorzy

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-24
Publikacja w dniu:
2012-10-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-24
Publikacja w dniu:
2012-10-24
Opis zmiany:
b/d