Najczęściej zadawane pytania

1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?

 

2. W jaki sposób można zapoznać się z aktami sprawy?

 

3. Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?


4. Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?


5. Jakie są zasady złożenia pozwu w postępowaniu nakazowym, a jakie w upominawczym?

 

6. Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę sądową od pozwu/wniosku?


7. Jak ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych?

 

8. W jaki sposób można ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?

 

9. W jaki sposób można dołączyć dokumenty bądź pisma procesowe do sprawy, która już toczy się przed sądem?


10. Co powinno zawierać pismo przewodnie?


11. Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?

 

12. Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?

 

13. W jaki sposób można uzyskać protokół w wersji elektronicznej (sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk)?

 

14. W jaki sposób i w jakim terminie można złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia?

 

15. Czy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawach cywilnych podlega opłacie sądowej?

 

16. Czy sąd z urzędu doręcza stronie wyrok z uzasadnieniem?


17. Co powinna zawierać apelacja od wyroku?


18. W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?


19. W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia w sprawach cywilnych?


20. W którym Sądzie należy złożyć pozew o rozwód?

 

21. Co należy zrobić, żeby uznać w Polsce orzeczenie rozwodowe sądu zagranicznego?

 

22. W jaki sposób wszcząć postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia?


23. Czy postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy wolne jest od opłat sądowych?

 

24. Czy Wydział Pracy zawiadamia o treści orzeczenia, jeżeli strona nie była na rozprawie?

 

25. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?


26. Co oznacza pojęcie „oskarżyciel posiłkowy”?

 

27. Czy oskarżony może ubiegać się o wyznaczenie obrońcy z urzędu?

 

28. Kiedy kara ulega zatarciu?

 

29. W jaki sposób można starać się o wcześniejsze zatarcie skazania?

 

30. Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?


31. Kto może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego?

 

32. Kto może składać wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

 

 

 

Rejestr zmian dla: Najczęściej zadawane pytania

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-08-08
Publikacja w dniu:
2014-08-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-08-08
Publikacja w dniu:
2014-08-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-08-08
Publikacja w dniu:
2014-08-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-08-08
Publikacja w dniu:
2014-08-08
Opis zmiany:
b/d