Archiwum zamówień publicznych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy wykonawczej na dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Nowym Targu - na podstawie Umowy ramowej nr 4/ZP-UR/2013 zawartej w dniu 07 marca 2013r.

 

Postępowanie o zamówienie nr 02/2013.

 

czytaj więcej

 

-----------------------------------------------------------------------------


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia realizacyjnego, którego przedmiot jest objęty  Umową ramową nr 3 na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek nie doręczonych na rzecz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego, zawartej w dniu 26 listopada 2012r. tj.

 

Postępowanie nr 11/2012.

 

Działając na podstawie art.92 ust.2  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że:

 

Po negocjacjach, których przedmiotem było ustalenie warunków zawarcia przyszłej umowy wykonawczej w sprawie zamówienia realizacyjnego, której przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek nie doręczonych we wszystkich kategoriach wagowych na rzecz Sądu Rejonowego w Nowym Targu, zaakceptowano warunki przedstawione przez Wykonawcę Pocztę Polską SA z siedzibą w Warszawie przy  ul. Stawki 2,  00-940 Warszawa.

 

Cena oferty nie przekracza  poziomu cen określonego w zawartej Umowie ramowej oraz nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 29

 

-----------------------------------------------------------------------------


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia realizacyjnego, którego przedmiot jest objęty  Umową ramową nr 4 na dostawę oprogramowania z systemem informacji prawnej wraz z licencją na użytkowanie na potrzeby jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego, zawartej w dniu 03 grudnia 2012r. tj.

 

Postępowanie nr 10/2012.

 

Działając na podstawie art.92 ust.2  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że:

 

Po negocjacjach, których przedmiotem było ustalenie warunków zawarcia przyszłej umowy wykonawczej w sprawie zamówienia realizacyjnego, której przedmiotem jest dostawa Systemu Informacji Prawnej LEX dla Sędziego w wersji jednostanowiskowej DVD-ROM w ilości 7 szt. wraz z licencją na użytkowanie oraz 12-miesięczną aktualizacją, zaakceptowano warunki przedstawione przez Wykonawcę Wolters Kluwer Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy  ul. Płockiej 5a, 01-231 Warszawa.

Cena oferty nie przekracza  poziomu cen określonego w zawartej Umowie ramowej oraz nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 29

 

-----------------------------------------------------------------------------


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Sprzątanie  w budynkach oraz  odśnieżanie chodników i parkingów przy budynkach Sądu Rejonowego  w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29 "

 

Postępowanie o zamówienie nr 07/2012.

czytaj więcej

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę sprzętu informatycznego dla Sądu Rejonowego w Nowym Targu .

 

Postępowanie o zamówienie nr 09/2012.

 

czytaj więcej

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

 

dostawę sprzętu informatycznego dla Sądu Rejonowego w Nowym Targu

 

Adres strony internetowej , na której dostępna będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 

www.nowytarg.sr.gov.pl

 

czytaj więcej

 

-----------------------------------------------------------------------------


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu .

 

Postępowanie o zamówienie nr 08/2012.

czytaj więcej

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na :

 

dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu   ul. Ludźmierska 29".

 

czytaj więcej

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 55 000 litrów lekkiego oleju opałowego do Sądu Rejonowego w Nowym Targu

Postępowanie o zamówienie nr 06/2012.


czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------


Zapytanie nr 1

 

Do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę 55 000 litrów lekkiego oleju opałowego do Sądu Rejonowego w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29".

 

 

czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na :

 

Dostawę 55 000 litrów lekkiego oleju opałowego do Sądu Rejonowego w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29".

 

czytaj więcej

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na ochronę obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

 

czytaj więcej

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na :

 

Wykonanie remontu elewacji budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu oraz remontu nawierzchni chodników i parkingów wokół budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29”.

 

czytaj więcej

 

-----------------------------------------------------------------------------


Zapytanie nr 1

 

Do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontu elewacji budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu oraz remontunawierzchni chodników i parkingów wokół budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29".

 

 

czytaj więcej

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontu elewacji budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu oraz remontu nawierzchni chodników i parkingów wokół budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29".

 

 

czytaj więcej

 

 

-----------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

 

dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29

 

Adres strony internetowej , na której dostępna będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 

www.nowytarg.sr.gov.pl

 

czytaj więcej

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu".

 

 

czytaj więcej

 

-----------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

 

dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29

 

Adres strony internetowej , na której dostępna będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 

www.nowytarg.sr.gov.pl

 

czytaj więcej

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Modyfikacja treści SIWZ

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu”

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : 02/2012

 

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści siwz :

W rozdziale XVIII Opis przedmiotu zamówienia , komputer przenośny, warunki gwarancji, wymagane minimalne parametry techniczne komputerów - zapis otrzymuje brzmienie:

 

„3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy , że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu tego warunku.”

 

Odpowiednio w powyższym zakresie zmienia się zapis w formularzu oferty oraz w zał. nr 1 do umowy.

 

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu".

 

 

czytaj więcej

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu".


Postępowanie o zamówienie nr 02/2012.

 

Działając na podstawie art.181 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z otrzymaną informacją od Wykonawcy MAXTO Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Krakowie ul. Reduta 5 Zamawiający powtórzy czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie:
Wykonawca MAXTO Sp. z o.o. SKA przekazał Zamawiającemu informacje, że wybrana oferta nie jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przez to, że oferowany Dell Notebook Dell Vostro 3550 nie posiada parametrów dotyczących BIOS zgodnych z wymaganiami siwz.
Zamawiający uznając zasadność przekazanej informacji powtórzy czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Nowy Targ, dnia 05.07.2012r.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu".


Postępowanie o zamówienie nr 02/2012.

 

czytaj więcej

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na Dostawę drukarek laserowych do Sądu Rejonowego w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29

Postępowanie o zamówienie nr 01/2012.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Nowym Targu
34 400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29
(018) 261 26 00

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy

 

Salon Komputerowy GEX Monika Pańczyk

ul. Królowej Jadwigi 17

34-400 Nowy Targ

 

Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zaoferowanie najniższej ceny za realizację zamówienia .

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów :

 

W kryterium cena liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 100.

 

Oferta nr 1 Salon Komputerowy GEX Monika Pańczyk

ul. Królowej Jadwigi 17

34-400 Nowy Targ

oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Oferta nr 2 RAMEX Computer Zbigniew Koterba

ul. Szaflarska 93 d

34-400 Nowy Targ

oferta uzyskała 97,77 pkt.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę 55 000 litrów lekkiego oleju opałowego do Sądu Rejonowego w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Nowym Targu
34 400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29
(018) 261 26 00

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę 55 000 litrów lekkiego oleju opałowego do Sądu Rejonowego w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29.

Postępowanie o zamówienie nr 04/2011.

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy

FHU PAPI SERVICE s.j. Bartłomiej Dyka & Andrzej Bachleda-Curuś
34-520 Poronin ul. Kasprowicza 28

Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zaoferowanie najniższej ceny za realizację zamówienia.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów :

W kryterium cena liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 100.

Oferta nr 1 ORLEN PetroTank Sp. z o.o.
36-145 Widełka 869
oferta uzyskała 99,61 pkt.

Oferta nr 2 FHU PAPI SERVICE

s.j. Bartłomiej Dyka & Andrzej Bachleda-Curuś
34-520 Poronin ul. Kasprowicza 28
oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie zapytania o cenę na sprzątanie budynków Sądu Rejonowego

w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Nowym Targu
34 400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29
(018) 261 26 00

Postępowanie o zamówienie nr 03/2011.

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy

FU HIGIENA SYSTEM Małgorzata Szczerba-Wypychowska

34-500 Zakopane ul. Stolarczyka 8/10

Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zaoferowanie najniższej ceny za realizację zamówienia

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów:

Oferta nr 1 PU SEZAM sp. z o.o

33-300 Nowy Sącz ul. Królowej Jadwigi 34

oferta uzyskała 38,12 pkt.

 

Oferta nr 2 Barbara Wajsak

34-431 Waksmund ul. Nowotarska 102

oferta uzyskała 99,90 pkt

 

Oferta nr 3 FU HIGIENA SYSTEM Małgorzata Szczerba-Wypychowska

34-500 Zakopane ul. Stolarczyka 8/10

Oferta uzyskała 100,00 pkt

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki ( art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) na wykonanie prac remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29 (budynek mniejszy) w pomieszczeniach i częściach budynku uszkodzonych w wyniku gwałtownych opadów deszczu

Postępowanie o zamówienie nr 02/2011.

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że:

Po negocjacjach, których przedmiotem było ustalenie warunków zawarcia przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - na wykonanie prac remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29 (budynek mniejszy) w pomieszczeniach i częściach budynku uszkodzonych w wyniku gwałtownych opadów deszczu

- zaakceptowano warunki przedstawione przez Wykonawcę - AMT Holding sp. z o.o. ul. Reduta 5, 31-421 Kraków .

W/w Wykonawca spełniał warunki wymagane do udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Cena oferty nie przekracza kwoty jaką na realizację wymienionego zadania przeznaczył Zamawiający.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Nowym Targu
34 400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29
(018) 261 26 00

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy

Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o. Nawojowa 597

Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zaoferowanie najniższej ceny za realizację zamówienia.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na ochronę obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu

Postępowanie o zamówienie nr 01/2011.

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Nowym Targu
34 400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29
(018) 261 26 00

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów:

W kryterium cena liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 100.

Oferta nr 1 Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

Zakład Pracy Chronionej

32-050 Skawina ul. Torowa 3

oferta uzyskała 91,62 pkt.

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o.

Nawojowa 597

oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Postępowanie o zamówienie nr 04/2010.

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że:

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Nowym Targu
34 400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29
(018) 261 26 00

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy ZUI ASTRA-TELECOM ul. Słotwińska 43 b 33-380 Krynica-Zdrój

Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zaoferowanie najniższej ceny za realizację zamówienia

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów :

W kryterium cena liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100.

Oferta nr 1

e-SILWER Sp.J.

ul. Franciszkańska 3

33-300 Nowy Sącz

oferta uzyskała 98,22 pkt

 

Oferta nr 2

ZUI ASTRA-TELECOM

ul. Słotwińska 43 b

33-380 Krynica-Zdrój

oferta uzyskała 100,00 pkt

 

 

 

Rejestr zmian dla: Archiwum zamówień publicznych

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-09-11
Publikacja w dniu:
2013-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-07-05
Publikacja w dniu:
2012-07-05
Opis zmiany:
b/d