Skargi i wnioski

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwśości z dnia 9.05.2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. Nr 92, poz 524) oraz przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej, drogą pocztową lub składane w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego
- drogą elektroniczną na adres: sekretariatprezesa@nowytarg.sr.gov.pl
- poprzez ustne zgłoszenie do protokołu w Biurze Obsługi Interesanta (pokój 051) lub sekretariacie prezesa Sądu Rejonowego (pokój 012)

Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

W związku z powyższym informuję, iż Prezes, Wiceprezes i Przewodniczący Wydziałów nie przyjmują stron osobiście.


Wyciąg z Ustawy o ustroju sądów powszechnych rozdział 5a, art. 41a-41e  - tryb rozpatrywania skarg i wniosków

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012r. Dz.U. Nr 92 poz 524

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania skarg i wniosków


Regulamin przyjmowania skarg i wniosków

 

Protokół przyjęcia skargi/wniosku strony

 

Wzór skargi/wniosku