Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

 

dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29

 

Adres strony internetowej , na której dostępna będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 

www.nowytarg.sr.gov.pl

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Nowym Targu

 

34 400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29

 

(018) 261 26 00

 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

 

dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29

 

Adres strony internetowej , na której dostępna będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 

www.nowytarg.sr.gov.pl

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29

 

tj. komputerów stacjonarnych z monitorami -12 szt.

 

komputerów przenośnych -5 szt.

 

urządzeń wielofunkcyjnych - 3 szt.

 

drukarek laserowych -7 szt.

 

CPV 30213300-8

 

CPV 30213100-6

 

CPV 30231300-0

 

CPV 30232110-8

 

CPV 30200000-1

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin wykonania zamówienia:

 

W ciągu 20 dni od dnia zawarcia umowy

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących zał.

 

nr 2 i zał. nr 3 do siwz oraz do przedłożenia dokumentów wskazanych w rozdziale V siwz.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.

 

nformacje na temat wadium:

 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

 

Kryteria ocen ofert:

 

Cena brutto za realizację całego zamówienia ? 100 %

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego ul. Ludźmierska 29 (pokój 009 parter)

 

w terminie do dnia 28 czerwca 2012r. do godz. 10.00

 

Termin związania ofertą:

 

30 dni od terminu składania ofert

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

19 czerwca 2012r.

 

Załączniki:

 

Załącznik