INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie o zamówienie nr 02/2012.

 

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że:

 

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

 

SUNTAR Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b 33-100 Tarnów

 

Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zaoferowanie najniższej ceny za
realizację zamówienia.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów:

 

W kryterium cena liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 100.

 

Oferta nr 1 SUNTAR Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 5b
33-100 Tarnów
oferta uzyskała 100,00 pkt.


Oferta nr 2 ALLTECH Sp.J. Z.Pająk, A.Pająk
ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock
oferta uzyskała 96,40 pkt.

Oferta nr 3 MAXTO Sp. z o.o. SKA

ul. Reduta 5
31-421 Kraków
oferta uzyskała 79,95 pkt.