Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na :

 

Wykonanie remontu elewacji budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu oraz remontu nawierzchni chodników i parkingów wokół budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29".

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ
ul. Ludźmierska 29
woj. małopolskie

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

I. Remont elewacji

1.    Mycie całej elewacji

2.    Zabezpieczenie elewacji preparatem ALGO STOP

3.    Sprawdzenie nośności podłoża.

4.    Uzupełnienie ubytków w ociepleniu z wykonaniem tynku

5.    Malowanie całej elewacji farbą silikonową zabezpieczającą przed rozwojem pleśni i grzybów dwukrotnie.

6.    Wykonanie rusztowań koniecznych do robót.

7.    Zabezpieczenie otworów okiennych

 

II. Remont nawierzchni wokół budynku

 

1.     Rozebranie nawierzchni z kostki wraz z podbudową

2.     Wykonanie podbudowy

3.     Wykonanie nawierzchni z wykorzystaniem części kostki

4.     Rozebranie krawężników i wykonanie nowych

5.     Impregnacja kostki preparatem SARSIL bruk dwukrotnie

 

 

CPV  - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Zamawiający będzie żądał wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.

 

 

Termin wykonania  zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2012r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących zał. nr 4 i zał. nr 5 do siwz  oraz do przedłożenia dokumentów wskazanych w rozdziale 9  siwz.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia".

 

Informacje na temat wadium:

Zamawiający będzie żądał od wykonawców wniesienia wadium

 

Kryteria ocen  ofert:

Cena brutto za realizację całego zamówienia  - 100 %

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego

ul. Ludźmierska 29 (pokój 009 parter)

w terminie do dnia 10 września 2012r.  do godz. 10.00

 

Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

23 sierpnia 2012r.

Nowy Targ 23 sierpnia 2012r.

 

Załączniki:

Specyfikacja

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

załącznik 9

załącznik 10

załącznik 11

 

Data: 2012-08-23, dodał: Administrator

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-08-23
Publikacja w dniu:
2012-08-23
Opis zmiany:
b/d