Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę 55 000 litrów  lekkiego oleju opałowego do Sądu Rejonowego w Nowym Targu  ul. Ludźmierska 29".

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Sąd Rejonowy w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ
ul. Ludźmierska 29
woj. małopolskie

 

Adres strony internetowej , na której  dostępna będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.nowytarg.sr.gov.pl

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa 55 000 litrów lekkiego oleju opałowego  do Sądu Rejonowego w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29  w okresie od dnia zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu do 15.05.2013r. wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg zawartość siarki - max. 0,1%.

 

Wielkość zamówienia należy traktować jako maksymalną; w przypadku wystąpienia niższego - niż przewidywany - zużycia oleju opałowego (np. warunki pogodowe) wielkość  zamówienia może być ograniczona o  max. 10 000 litrów.

 

Dostawy oleju opałowego  w/w okresie realizowane będą na podstawie jednostkowych zamówień składanych telefonicznie.  Maksymalna wielkość pojedynczej dostawy

wynosi 9 000 litrów.

Dostawy muszą być realizowane autocysternami zaopatrzonymi w legalizowane urządzenia wydawcze.

Nie występują  żadne techniczne uwarunkowania ograniczające dojazd dla samochodów dostarczających olej.

 

CPV  - 09135100-5   Olej opałowy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

Termin wykonania  zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 15.05.2013r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących zał. nr 2 i zał. nr 3 do siwz  oraz do przedłożenia dokumentów wskazanych

w rozdziale V  siwz.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia".

 

Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców wniesienia wadium

 

Kryteria ocen  ofert:

Cena brutto za realizację całego zamówienia  - 100 %

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego

ul. Ludźmierska 29 (pokój 009 parter)

w terminie do dnia 29 października 2012r.  do godz. 10.00

 

Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

19 października 2012r.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1

 

 

Data: 2012-10-19, dodał: Administrator

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-19
Publikacja w dniu:
2012-10-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-19
Publikacja w dniu:
2012-10-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-19
Publikacja w dniu:
2012-10-19
Opis zmiany:
b/d