Zapytanie nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę 55 000 litrów oleju opałowego lekkiego do Sądu Rejonowego w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29.

Postępowanie o zamówienie nr 06/2012

 

Pytania i wyjaśnienia:

 

1. W jakich godzinach w ciągu doby będą mogły być realizowane dostawy?

 

Odp. Dostawy mogą być realizowane w godz. od 7.30 do 15.00

 

2. W związku z krótkim terminem realizacji zamówienia -1 dzień wnosimy aby zamówienia na poszczególne partie paliwa były składane wyłącznie za pośrednictwem faksu lub maila. Telefoniczne wywoływanie dostaw może powodować spory co do terminu złożenia zamówienia, trudno będzie udowodnić stronom umowy o której godzinie zamówienie zostało złożone lub zamówienie zostało przyjęte.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację §3 wzoru umowy (załącznik nr 5 do siwz) i rozdziału VII siwz tak aby zamówienia mogły być składane wyłącznie faksem lub mai/em.

 

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów siwz i wzoru umowy w tym zakresie.

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z artykułem 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. nr 68 poz. 360)?

 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faktur  VAT w formie elektronicznej.

 

4. Czy w opisie Wykonawcy jako strony umowy znajdą się wszystkie wymagane informacje zgodne z art. 206 Kodeksu spółek handlowych jeśli do realizacji zamówienia zostanie wybrana spółka?

 

Odp. Tak

 

5. Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca będzie mógł wstrzymać dostawy produktów do momentu uregulowania przez Zamawiającego przeterminowanych zobowiązań finansowych?

Z uwagi na dużą wartość umowy wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy (załącznik nr 5 do siwz) zapisów regulujących tą kwestię np. w brzmieniu: "Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy."

 

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów siwz i wzoru umowy w tym zakresie.

 

 

6. Wnosimy o dodanie w §8 ust. 1 wzoru umowy zapisu, że w sytuacjach nie uregulowanych tą umową będą miały zastosowanie również przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych .

 

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów  wzoru umowy w tym zakresie.

 

7. Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem zakupu oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy tj. w wysokości 232 zł od 1000 litrów jest złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia kwota należnej akcyzy w wynosi 1822 zł od 1000 litrów oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 st. Celcjusza.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulującą tą kwestie. Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów:

1) Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.

2) Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opalowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń

3) Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opalowego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opalowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.

 

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów  wzoru umowy w tym zakresie.

 

 

 

dodał: Administrator 26.10.2012r.

 

Rejestr zmian dla: Zapytanie nr 1

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-26
Publikacja w dniu:
2012-10-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-26
Publikacja w dniu:
2012-10-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-26
Publikacja w dniu:
2012-10-26
Opis zmiany:
b/d