Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na :

 

dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu   ul. Ludźmierska 29

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Sąd Rejonowy w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ
ul. Ludźmierska 29
woj. małopolskie
Adres strony internetowej , na której  dostępna będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.nowytarg.sr.gov.pl

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu   ul. Ludźmierska 29

tj. komputerów stacjonarnych z monitorami - 20 szt.

 

(CPV 30213300-8)

(CPV 30231300-0)

(CPV 30200000-1)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin wykonania  zamówienia:

W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących zał. nr 2 i zał. nr 3 do siwz  oraz do przedłożenia dokumentów wskazanych w rozdziale V  siwz.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia".

 

Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

 

Kryteria ocen  ofert:

Cena brutto za realizację całego zamówienia  - 100 %

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego

ul. Ludźmierska 29 (pokój 009 parter)

w terminie do dnia 03 grudnia 2012r.  do godz. 12.00

 

Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

23 listopada 2012r.

 

Załączniki:

Specyfikacja

 

 

Data: 2012-11-23, dodał: Administrator

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-11-23
Publikacja w dniu:
2012-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-11-23
Publikacja w dniu:
2012-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-11-23
Publikacja w dniu:
2012-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-11-23
Publikacja w dniu:
2012-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-11-23
Publikacja w dniu:
2012-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-11-23
Publikacja w dniu:
2012-11-23
Opis zmiany:
b/d