4. Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?

Pisma wszczynające postępowanie przed sądem powinny zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);
  • dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie (powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy) wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, nazw instytucji, dokładnych adresów oraz ewentualnych przedstawicieli ustawowych bądź pełnomocników);
  • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
  • oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek;
  • oznaczenie żądania (sprecyzowanie, o co jest wnoszony pozew/wniosek);
  • określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe;
  • uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (np.: dokumenty, wykaz świadków);
  • własnoręczny podpis;
  • wykaz załączników.

Pismo wszczynające postępowanie w sprawie podlega opłacie, strona powinna ją uiścić przy wnoszeniu pisma lub na wezwanie sądu w terminie 7 dni, przy czym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych opłacie podlega jedynie apelacja, zaś w sprawach z zakresu prawa pracy, w których wartość sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych pobiera się opłatę stosunkową.

Pozew/wniosek należy sporządzić, poza egzemplarzem dla Sądu, w tylu egzemplarzach ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.

Rejestr zmian dla: 4. Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-08-08
Publikacja w dniu:
2014-08-08
Opis zmiany:
b/d