5. Jakie są zasady złożenia pozwu w postępowaniu nakazowym, a jakie w upominawczym?

Postępowanie nakazowe

Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie.

Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

 • dokumentem urzędowym;
 • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 • zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym;
 • oryginałem weksla, czeku, warrantu lub rewersu;
 • wyciągiem z ksiąg bankowych podpisanym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku, opatrzonym pieczęcią banku oraz dowodem doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty długu;
 • umową, dowodem spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli podwód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z 12.06.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Składając pozew o wydanie nakazu w postępowaniu nakazowym powód powinien dołączyć również dowód dokonania opłaty w wysokości 1/4 opłaty stosunkowej od pozwu.

Postępowanie upominawcze

Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli:

 • roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
 • przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;
 • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;
 • miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Składając pozew powód powinien dołączyć również dowód dokonania opłaty w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

Rejestr zmian dla: 5. Jakie są zasady złożenia pozwu w postępowaniu nakazowym, a jakie w upominawczym?

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-08-08
Publikacja w dniu:
2014-08-08
Opis zmiany:
b/d