21. Co należy zrobić, żeby uznać w Polsce orzeczenie rozwodowe sądu zagranicznego?

Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego należy skierować do właściwego sądu okręgowego w kraju. Właściwym miejscowo (terytorialnie) sądem okręgowym jest:

 1. sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze stale przebywa;
 2. w przypadku braku podstawy, o których mowa w pkt 1, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, zaś gdy tej podstawy nie ma – sąd zamieszkania powoda;
 3. w przypadku, gdy nie można ustalić sądu, o którym mowa w pkt 1 i 2 (np. obie strony mieszkają poza granicami kraju), sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy dla miasta stołecznego Warszawy.

  Adres:
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  VII Wydział Cywilny
  Al. Solidarności 127
  00-951 Warszawa
  Tel./fax.: (22) 620-37-33

Dokumenty wymagane w przedmiotowej sprawie

1. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego podpisany przez wnioskodawcę, opatrzony datą i zawierający:

 • imię, nazwisko i adres osoby wnioskującej, zaś w przypadku, gdy osoba wnioskująca zamieszkuje na stałe poza granicami kraju i nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy w Polsce powinna wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju, podając jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
 • imię, nazwisko i adres uczestnika postępowania (były małżonek);
 • datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego;
 • obywatelstwo, jakie posiadali małżonkowie w momencie wniesienia pozwu o rozwód i jakie posiadają obecnie;
 • uzasadnienie interesu prawnego w żądaniu uznania wyroku (z jakich względów wnioskodawca wystąpił o uznanie wyroku);
 • wyjaśnienie czy przed sądem polskim toczyła się sprawa o rozwód i jak została zakończona.

W sytuacji, gdy uczestnik postępowania przebywa poza granicami kraju wniosek należy sporządzić pismem maszynowym, bez żadnych skrótów i poprawek.

2. Oryginał orzeczenia rozwodowego sądu zagranicznego ze stwierdzeniem prawomocności oraz 2 egzemplarze kopii.

3. W przypadku, gdy zapadł wyrok zaoczny w sprawie, zaświadczenie z sądu orzekającego, że wezwanie zostało pozwanemu należycie doręczone (powinno również być zalegalizowane przez konsula) oraz 2 egzemplarze kopii.

4. Oryginał tłumaczenia wyroku sądu zagranicznego sporządzony przez tłumacza przysięgłego oraz 2 egzemplarze kopii.

5. Odpis aktu małżeństwa z USC w Polsce, gdy małżeństwo było zawarte w Polsce lub zarejestrowane w polskich księgach oraz 2 egzemplarze kopii.

Wszystkie ww. dokumenty należy przesłać na adres właściwego Sądu lub złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego. Przy składaniu wniosku pobierana jest opłata sądowa w wysokości 300 zł.

 

Rejestr zmian dla: 21. Co należy zrobić, żeby uznać w Polsce orzeczenie rozwodowe sądu zagranicznego?

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-08-08
Publikacja w dniu:
2014-08-08
Opis zmiany:
b/d