Ogłoszenia

Artykuły

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie

   

              Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem do sygn. akt I Ns 83/18 toczy się postępowanie o zezwolenie wnioskodawcy Konradowi Rutkowskiemu  na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6,00 zł (sześć złotych) tytułem uregulowania należności wpisanych w dziale IV Kw NS2L/00043930/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej, zabezpieczonych:

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie

  Sygn. akt I Ns 1336/17

  Dnia 12 lutego 2018 r.

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 lutego 2018 r. w Nowym Targu wniosku Ludwiny Magdziak

  o zezwolenie na złożenie sumy pieniężnej do depozytu sądowego przy uczestnictwie Stanisława Piszczara

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie

  POSTANOWIENIE

                                                                                      Dnia 9 lutego 2018 r.

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 lutego 2018 r. w Nowym Targu

  wniosku wierzyciela Jakuba Czerneckiego

  o ustanowienie kuratora dla dłużnika - A.S.I. Consulting sp. z.o.o. w Nowym Targu

  w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

  w Nowym Targu Sławomira Hosiawę - Km 1855/17

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Marcinie Stanisławie Liszka

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie

   

              Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem do sygn. akt I Ns 78/18 toczy się postępowanie o zezwolenie wnioskodawczyni Stanisławie Lizak  na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,06 zł (sześć groszy) tytułem uregulowania należności wpisanej w dziale IV Kw NS2L/00012641/6

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o spisie inwentarza

  Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. I Ns 1297/17 Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Wiesławie Łukasiku

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  W dniu 13 listopada 2017r. sąd nie będzie urzędował zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu   z dnia  10 marca 2017 r., wydanym na podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy/  Dz. U. z 2016 r.  poz. 1666 j.t./ w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy z uwagi na wystąpienie w dniu 11 listopada 2017 r. – Święta Niepodległości - w sobotę.

 • Ogłoszenie

  O G Ł O S Z E N I E


  Postanowieniem z dnia 26 maja 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 943/17 Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Andrzeju Pierzchała s. Jana i Marii (PESEL 50102703572) zmarłym 29 grudnia 2016 r. w Nowym Targu - ostatnio zamieszkałym w Szaflarach.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

   

  o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Bogdanie Mirosławie Kasprzyku

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA SPADKU PO MARKU KORWEL

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia