Ogłoszenie

Sygn. akt I Co 73/18                                                                                                                                                                             Dnia 2 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE

                  

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 marca 2018 r. w Nowym Targu wniosku wierzyciela EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Lucyny Chlipała w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomira Hosiawę - Km 630/17

 

                                                                       p o s t a n a w i a :

 

  1.       I.          celem dopilnowania praw nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Lucyny Magdaleny Chlipała zameldowanej na pobyt stały w Szczawnicy os. Połoniny 3/46A, na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla niej kuratora w osobie adw. Pawła Kozaka - Kancelaria Adwokacka w Nowym Targu ul. Kościelna 20, na potrzeby postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomira Hosiawę - Km 630/17,
  2.     II.          wezwać każdą osobę, która posiada informacje o miejscu zamieszkania Lucyny Chlipała do podania ich Sądowi Rejonowemu w Nowym Targu albo Komornikowi lub kuratorowi,
  3.   III.          zarządzić podanie do publicznej wiadomości informacji o powołaniu kuratora poprzez wywieszenie odpisu niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Nowym Targu i na stronie internetowej oraz w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica Nowy Targ przez okres miesiąca,
  4.  IV.          zobowiązać kuratora do składania sprawozdań: pierwsze 2 miesiące od doręczenia postanowienia, następne co pół roku, ostatnie po zakończeniu czynności
  5.    V.          na poczet wynagrodzenia i wydatków wypłacić kuratorowi kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych zero groszy) w tym 414 zł jako podatek VAT, wpłaconą przez wierzyciela na konto Komornika.

                                                                          Ref.sąd. E.Buła

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d