Ogłoszenie

Sygn. akt I Ns 181/18                                                                                                                                                                       Dnia 2 marca 2018 r.

 POSTANOWIENIE

 

       Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 marca 2018 r. w Nowym Targu wniosku Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Nowym Sączu o zezwolenie na złożenie sumy pieniężnej do depozytu sądowego

 

                                                                          p o s t a n a w i a :

 

  1. zezwolić wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Sądowi Okręgowemu w Nowym Sączu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.146,41 zł (sześć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych czterdzieści jeden groszy) tytułem uposażenia przysługującego Stanisławie Luberdowicz za styczeń 2018 roku,
  2. wezwać spadkobierców Stanisławy Luberdowicz do odbioru powyższej należności pod rygorem likwidacji depozytu i przejścia należności na Skarb Państwa,
  3. zastrzec, że należność będzie wypłacona spadkobiercom po przedłożeniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia albo europejskiego poświadczenia spadkowego,  
  4. celem dopilnowania praw spadkobierców, na podstawie art. 6933§3 k.p.c. ustanowić dla nich kuratora w osobie adw. Pawła Kozaka - Kancelaria Adwokacka w Nowym Targu ul. Kościelna 20 i zobowiązać go do złożenia sprawozdania w ciągu miesiąca od doręczenia niniejszego postanowienia,
  5. na poczet wynagrodzenia i wydatków wypłacić kuratorowi ze środków Sądu Rejonowego w Nowym Targu kwotę 615 zł (sześćset piętnaście złotych) -  w tym 115 zł jako podatek VAT,
  6. wezwać każdą osobę, która posiada informacje o następcach prawnych Stanisławy Luberdowicz do podania ich Sądowi Rejonowemu w Nowym Targu lub kuratorowi,
  7. zarządzić podanie do publicznej wiadomości informacji o zezwoleniu do złożenia depozytu  i ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie odpisu sentencji niniejszego postanowienia na okres sześciu miesięcy na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Nowym Targu i na stronie internetowej oraz w budynku Urzędu Miasta Nowy Targ,
  8. stwierdzić, że orzeczenie o kosztach niniejszego postępowania zostanie wydane przy rozstrzyganiu wniosku o wydanie depozytu.

                        Ref.sąd. E.Buła

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d