Pomoc prawna

Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
http://www.sutw.pl/poradniaprawna/
Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego udziela bezpłatnych poufnych i bezstronnych porad prawnych i obywatelskich w okresie od 1 marca 2009r. do 30 listopada 2011r.

BIURO PROJEKTU
ul. Jagiellońska 18
33-300 Nowy Sącz 
tel.  (018) 443 57 08
e-mail sekretariat@sutw.pl

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
http://www.hfhrpol.waw.pl/
Organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.

ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa  
tel.  (0-22) 828 10 08
e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl

 

Centrum Praw Kobiet
http://www.cpk.org.pl/
Pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa  
tel.  (0-22) 622-25-17, tel./fax (0-22) 652-01-17
e-mail temida@cpk.org.pl

 

Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.rpo.gov.pl/
Jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa  
tel.  (0-22) 55 17 700, fax (0-22) 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka
http://www.kopd.pl/
Organizacja , której zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.

ul.Flory 7lok.6
00-586 Warszawa  
tel.  (0-22) 848-07-20
e-mail kopd@kopd.pl

 

Fundacja Academia Iuris
http://www.academiaiuris.pl/
Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach.. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji

Fundacja Academia Iuris
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa  
tel.  (0-22) 498 72 30, fax (0-22) 499 71 70
e-mail biuro@academiaiuris.pl

 

Rzecznik Praw Dziecka
http://www.brpd.gov.pl/
Instytucja zajmująca się sprawami związane z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

Adres Biura Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa  
tel.  0 22 696 55 50
e-mail rzecznik@brpd.gov.pl

 

Główny Inspektorat Pracy,(GIP)
www.gip.pl
Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy

ul. Lindley’a 16
00-973 Warszawa  
tel.  (0-22) 583-17-27

 

Fundacja Dzieci Niczyje
http://www.fdn.pl/
Pomaga rodzinom, których dzieci są ofiarami przemocy. Zajmuje się m.in. rozwodami, alimentami, prawem rodzinnym i karnym. Doradza prawnie. Udziela pomocy w napisaniu pisma do sądu, instytucji.

Biuro Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Obrońców 10
03-933 Warszawa  
tel.  (0-22) 616 02 68, tel. (0-22) 616 03 14
e-mail fdn@fdn.pl

 

Rzecznik Ubezpieczonych
http://www.rzu.gov.pl//
Reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. .Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez telefon.

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)
00-024 Warszawa  
tel.  tel. (0-22) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28
e-mail biuro@rzu.gov.pl

 

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego"
http://www.alterego.org.pl
Stowarzyszenie pomagaja poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe.

ul. Ciołka 13 pok. 4,
00-445 Warszawa  
tel.  (0-22) 877 38 10 , fax (0-22) 877 38 17
e-mail alterego@alterego.org.pl

 

Federacja Konsumentów
http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
Głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym.

Al. Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa  
tel.  (0-22) 827 64 81
e-mail warszawa@federacja-konsumentow.org.pl

 

Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Nowym Targu przy Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce

Al. Tysiąclecia 39 w Domu Katechetycznym (przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa), na drugim piętrze.

34-400 Nowy Targ

Tel./fax: 18 264 13 44

e-mail: prawo-nowytarg@kolping.pl

Czynne wtorek, czwartek, piątek od 16:00 do 20:00 i środa od 16:30 do 20:30

Zakres porad: prawo cywilne – w tym rodzinne i spadkowe, prawo karne, prawo pracy, porady z zakresu postępowania administracyjnego, świadczeń rodzinnych, zasiłków, sprawy mieszkaniowe.

W celu skorzystania z porady należy wcześniej umówić się na termin telefonicznie bądź osobiście.

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna