Postanowienie

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

 po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 lutego 2018 r. w Nowym Targu wniosku Ludwiny Magdziak o zezwolenie na złożenie sumy pieniężnej do depozytu sądowego przy uczestnictwie Stanisława Piszczara

                                                                           p o s t a n a w i a :

 zezwolić wnioskodawczyni Ludwinie Magdziak na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12 groszy tytułem zaspokojenia należności przysługującej uczestnikowi Stanisławowi Piszczar s. Jędrzeja i zabezpieczonej wpisem prawa zastawu w KW nr NS1T/00119591/0, zastrzegając, że świadczenie może zostać uczestnikowi na jego wniosek - bez dodatkowych warunków,

  1. wezwać Stanisława Piszczara do odbioru powyższej należności po rygorem likwidacji depozytu i przejścia należności na Skarb Państwa,  
  2. stwierdzić, że wnioskodawczyni zrzekła się z uprawnienia do odebrania założonej kwoty,
  3. celem dopilnowania praw nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Stanisława Piszczar na podstawie art. 6933§3 k.p.c. ustanowić dla niego kuratora w osobie adw. Pawła Kozaka - Kancelaria Adwokacka w Nowym Targu ul. Kościelna 20 i zobowiązać go do złożenia sprawozdania w ciągu miesiąc od doręczenia niniejszego postanowienia,
  4. na poczet wynagrodzenia i wydatków wypłacić kuratorowi kwotę 110,70 zł (sto dziesięć  złotych siedemdziesiąt groszy), w tym 20,70 zł jako podatek VAT, wpłaconą przez wnioskodawczynię na kontu Sądu,
  5. wezwać każdą osobę, która posiada informacje o miejscu zamieszkania Stanisława Piszczar do podania ich Sądowi Rejonowemu w Nowym Targu lub kuratorowi,
  6. zarządzić podanie do publicznej wiadomości informacji o zezwoleniu do złożenia depozytu  i ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie odpisu sentencji niniejszego postanowienia na okres sześciu miesięcy na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Nowym Targu i na stronie internetowej oraz w budynku Urzędu Gminy Szaflary.

                        Ref.sąd. E.Buła

Rejestr zmian dla: Postanowienie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-19
Publikacja w dniu:
2018-02-19
Opis zmiany:
b/d