Wydziały

 

I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału
SSR Przemysław Mościcki

Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Firfas

 

 

Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów:

Infolinia nr 801-800-122 (tylko dla telefonów stacjonarnych)

lub nr 12 28-63-283 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)

 

tel/fax: (18) 26-12-628
e-mail: wydzialcywilny@nowytarg.sr.gov.pl

 

Czytelnia akt (zamawianie, udostępnianie i przeglądanie akt sądowych)

tel: 18 26 12 639, e-mail: czytelnia@nowytarg.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa :

 • sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000,00 zł oraz sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – art. 17 k.p.c.), podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
 • sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym - w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, o sprostowanie aktów stanu cywilnego w zakresie właściwości miejscowej wydziału;
 • sprawy egzekucyjne - w szczególności: skargi na czynność komornika, wyjawienie majątku, zawezwanie do próby ugodowej, egzekucja z nieruchomości.

Właściwość miejscowa obejmuje:

dla miasta Nowy Targ oraz gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice, Szaflary i Szczawnica

II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału
SSR Zdzisława Sabała-Klocek

Kierownik Sekretariatu
Maria Haręza

 

 

Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów:

Infolinia nr 801-800-122 (tylko dla telefonów stacjonarnych)

lub nr 12 28-63-283 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)

 

tel: (018) 26-30-325

fax: (18) 26-30-336
e-mail: wydzialkarny@nowytarg.sr.gov.pl

 

Czytelnia akt (zamawianie, udostępnianie i przeglądanie akt sądowych)

tel: 18 26 12 639, e-mail: czytelnia@nowytarg.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa :

Sąd Rejonowy II Wydział Karny:

 • orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach karanych, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu,
 • orzeka w sprawach o wykroczenia i uchylenie mandatów,
 • orzeka w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
 • orzeka w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego i wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych w trybie art. 55 § 1 i § 2 k.p.k.,
 • orzeka w sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu przyspieszonym,
 • rozpoznaje wnioski o ułaskawienie i zatarcie skazania w sprawach rozstrzyganych w tym Wydziale,
 • rozpoznaje wnioski o wydanie wyroku łącznego, jeżeli ostatni wyrok skazujący zapadł przed tym sądem,
 • orzeka w postępowaniach dotyczących wykonania orzeczeń, wydanych przez tenże sąd, chyba że ustawa stanowi inaczej,
 • rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę oraz od postanowień o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • rozpoznaje zażalenia na zatrzymanie,
 • rozpoznaje wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania i zastosowanie detencji.

Właściwość miejscowa obejmuje:

dla miasta Nowy Targ oraz gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice, Szaflary i Szczawnica

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału
SSR Wanda Fudala

Kierownik Sekretariatu
Maria Barnaś

 

 

 

Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów:

Infolinia nr 801-800-122 (tylko dla telefonów stacjonarnych)

lub nr 12 28-63-283 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)

 

tel/fax: (18) 26-12-649
e-mail: wydzialrodzinny@nowytarg.sr.gov.pl

 

Czytelnia akt (zamawianie, udostępnianie i przeglądanie akt sądowych)

tel: 18 26 12 639, e-mail: czytelnia@nowytarg.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:

 • sprawy alimentacyjne - (np. o alimenty, o podwyższenie alimentów, o obniżenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, o zabezpieczenie alimentów);
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej  - (np. o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o zawieszenie władzy rodzicielskiej, o przywrócenie władzy rodzicielskiej,  o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej zawartego w wyroku orzekającym rozwód lub separację, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o wyrażenie zgody na wydanie paszportu, o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, o odebranie dziecka);
 • sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi - (np. o ustalenie kontaktów, o zmianę kontaktów, o egzekucję kontaktów);
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka - (np. o ustalenie ojcostwa, o ustalenie macierzyństwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa, o uznanie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa);
 • sprawy o przysposobienie;
 • sprawy dotyczące stosunków małżeńskich - (np. sprawy o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, o zwolnienie z obowiązku przedłożenia dokumentu niezbędnego do zawarcia małżeństwa);
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli - (np. o ustanowienie opieki, o ustanowienie kurateli, o zmianę opiekuna prawnego);
 • sprawy nieletnich - (np. o czyny karalne, o demoralizację);
 • sprawy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego - (np. o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody , o przyjęcie do domu pomocy społecznej);
 • sprawy dotyczące leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu - (np. o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu);
 • sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od narkotyków - (np. o skierowanie niepełnoletniej osoby uzależnionej od narkotyków na przymusowe leczenie i rehabilitację);
 • inne - (np. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego dotyczącego należności alimentacyjnych).

Właściwość miejscowa obejmuje:

dla miasta Nowy Targ oraz gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice, Szaflary i Szczawnica

IV Wydział Pracy

Przewodniczący Wydziału
SSR Marek Jugowicz

Kierownik Sekretariatu
Helena Tworek

 

 

 

Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów:

Infolinia nr 801-800-122 (tylko dla telefonów stacjonarnych)

lub nr 12 28-63-283 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)

 

tel/fax: (18) 26-12-623
e-mail: wydzialpracy@nowytarg.sr.gov.pl

 

Czytelnia akt (zamawianie, udostępnianie i przeglądanie akt sądowych)

tel: 18 26 12 639, e-mail: czytelnia@nowytarg.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:

 • o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
 • o uznanie  bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia,
 • o odszkodowanie  w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy  wypowiedzenia oraz rozwiązania  stosunku pracy,
 • dotyczące  kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.
 • o ustalenie  istnienia stosunku pracy,
 • o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • o świadczenie rehabilitacyjne,
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej, pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze  Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,
 • o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
 • o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego

Właściwość miejscowa obejmuje:

dla miasta Nowy Targ oraz gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice, Szaflary i Szczawnica

dla miasta Zakopane oraz gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin;V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału
SSR Marek Rusin

Kierownik Sekretariatu
Marzena Znaniec
Tel/Fax: (18) 26-12-652

e-mail: wydzialksiagwieczystych@nowytarg.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:

Prowadzenie ksiąg wieczystych, hipotecznych oraz zbiorów dokumentów, rozpoznawanie wszystkich spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym, a w szczególności:

Założenie księgi wieczystej dla:

 • nieruchomości gruntowej,
 • nieruchomości lokalowej,
 • ograniczonego prawa rzeczowego (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).

Wpis w księdze wieczystej:

 • sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej,
 • prawa własności, użytkowania wieczystego,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki),
 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, dotyczy to roszczeń przyszłych
 • roszczenia wynikającego z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,
 • roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności,
 • roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
 • wierzytelność banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1977 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 13.07.200r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w  każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • zmiany wpisu w dziale III i IV księgi wieczystej,
 • zajęcia nieruchomości w trybie art. 924 k.p.c.,
 • prowadzenie archiwum ksiąg wieczystych, hipotecznych i zbiorów dokumentów oraz aktów notarialnych, a także wykonywanie czynności związanych z ich przeglądaniem.

Właściwość miejscowa:

dla miasta Nowy Targ oraz gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary i Szczawnica

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-02-27
Publikacja w dniu:
2015-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-02-27
Publikacja w dniu:
2015-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-01-27
Publikacja w dniu:
2015-01-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-10-09
Publikacja w dniu:
2013-10-09
Opis zmiany:
b/d